Ammunitionstyper

Vid jakt används huvudsakligen två typer av ammunition:

  • Hagel
  • Kula

Hagelammunition består av en mängd mindre kulor som skjuts ut som en svärm eller kvast och ger ett större träffområde ju längre bort målet befinner sig.

Kulammunition innehåller, som namnet antyder, en kula, som skjuts iväg och träffar målet. Beroende på kulans utformning kan den sedan bete sig olika.

En tredje typ av ammunition, som är mindre vanlig i Sverige är Hagelammunition med en kula, så kallad <em>slug</em>, som bland annat kan användas vid vildsvinsjakt.

Bly i ammunition

Bly är det klassiska materialet för ammunition, både när det gäller kula och hagel. Bly har flera fördelar:

  • Hög densitet ger tunga kulor med mycket energi
  • Mjukt och formar sig efter loppet och ger litet läckage

Tyvärr har bly stora nackdelar för människors hälsa och för miljön och det finns numer därför många alternativ som är blyfria eller innehåller mindre bly som kan förorena miljön eller bli kvar i köttet och utgöra en hälsorisk.

Kultyper tillåtna för jakt

De flesta kulor som används för jakt i Sverige idag har en blykärna omsluten av annan metall.

För jakt på större djur tillåts endast ammunition med expanderande kulor. I praktiken innebär det ofta att kulan är försedd med hålnos, så att den expanderar, eller slits upp inuti bytet och avger mer energi, än om den gick intakt rakt igenom djuret.

För att minska mängden föroreningar av främst bly i viltkött tillverkas modern ammunition så att kulan ska expanderas utan att slitas sönder i fragment som kan bli svåra att lokalisera och rensa bort ur köttet.

Blyfria kulor

Det finns idag flera typer av helt blyfria, expanderande kulor, som kan användas vid jakt på högvilt.

De är i allmänhet tillverkade av koppar eller mässing, med ihålig nos, som gör att kulan vrängs vid träff och expanderar inuti bytet.

De kopparlegeringar som används till blyfria kulor är hårdare än bly och konstruerade för att inte slitas sönder. Det gör att man slipper jaga kulfragment, men får också konsekvensen att kulan inte expanderar full lika mycket som blykulor.

Enligt studier som genomförts märks dock ingen skillnad i bytesdjurens flyktsträcka eller i hur nöjda jägarna är mellan traditionella blykulor och moderna blyfria kulor.

Hagelammunition

Hagelammunition skiljer sig från kulammunition genom att den består av flera mindre kulor som skjuts iväg i en svärm eller kvast.

Med hagelammunition får du större träffbild och den används därför främst vid jakt på flygande fågel och sällan på avstånd över 30 meter.

Med ökande avstånd från målet växer den totala träffytans storlek, men samtidigt minskar den totala anslagsenergin, eftersom en större del av projektilerna missar målet. Detta är skälet till att hagel är olämpligt på större avstånd, då risken för skadeskjutning ökar.

För jakt, i Sverige, förekommer främst hagelammunition i kaliber 12 och 20. Kaliber 16 förekommer också, men är mindre vanlig numer.

Kaliber 12 är den grövsta hagelkaliber som är tillåten för jakt i Sverige och den var tidigare den vanligast förekommande. Numer har många fågeljägare gått över på kaliber 20, som ger möjlighet att använda lättare gevär, med bibehållen effektivitet.

Blyfritt hagel

Precis som för kulammunition är bly det traditionella materialet för hagel.

Problemen med föroreningar, främst av miljön, är dock större med hagel än med kulor – I nästan varje hagelpatron som skjuts kommer en del av haglen att hamna i terrängen istället för bytet – och därför finns goda skäl att se till alternativ.

Det vanligaste alternativet till blyhagel är stål. Stålhagel är dock både lättare och hårdare än blyhagel. De får alltså lägre anslagsenergi och deformeras mindre.

För att motverka nackdelarna hos stålhagel kan man välja att istället skjuta på kortare avstånd och att öka kulornas storlek. Det blir dock alltid en kompromiss.

Det finns också ammunition med hagel av vismut eller volfram, som är nästan lika tunga som bly och som därför fungerar likvärdigt. Denna ammunition är dock många gånger upp till tio gånger dyrare och är därför inte speciellt populär bland jägare.

Sammanfattning

Att tillverka ammunition som fungerar optimalt är en hel vetenskap och mycket arbete pågår inom området, främst när det gäller att bli av med bly, som kan ställa till med mycket stor skada, både hos människor och djur.

Som jägare vill du naturligtvis använda den ammunition som ger bäst resultat, men det kan vara värt att prova olika alternativ. Giftigt bly i köttet och naturen är trots allt inget riktigt bra säljargument mot varken konsumenter eller politiker.